وبلاگ و رویدادها

مطلب دوم

 استراتژیهای خانه مهارت آسانسور را می توان به شرح ذیل تنظیم نمود: ارتقاء سطح کیفی تولید و نصب و سرویس و نگهداری آسانسورها و پله برقی جذب کارشناسان و مدیران با تجربه و کاردان جهت عضویت در شورای راهبردی و کمیسیون ها و کا رگروهای متشکله در اتحادیه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی برای نیروهای شاغل در صنف اسانسور (بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی شاغل) هماهنگ و…

مطلب اول

استراتژیهای خانه مهارت آسانسور را می توان به شرح ذیل تنظیم نمود: ارتقاء سطح کیفی تولید و نصب و سرویس و نگهداری آسانسورها و پله برقی جذب کارشناسان و مدیران با تجربه و کاردان جهت عضویت در شورای راهبردی و کمیسیون ها و کا رگروهای متشکله در اتحادیه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی برای نیروهای شاغل در صنف اسانسور (بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی شاغل) هماهنگ و…

مطلب چهارم

استراتژیهای خانه مهارت آسانسور را می توان به شرح ذیل تنظیم نمود: ارتقاء سطح کیفی تولید و نصب و سرویس و نگهداری آسانسورها و پله برقی جذب کارشناسان و مدیران با تجربه و کاردان جهت عضویت در شورای راهبردی و کمیسیون ها و کا رگروهای متشکله در اتحادیه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی برای نیروهای شاغل در صنف اسانسور (بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی شاغل) هماهنگ و…
0
فهرست